Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 10 lutego 2016 r.

 

Stanowisko nr 4/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych pragnie podkreślić rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie gwarancji demokratycznego państwa prawnego oraz zaapelować o zapewnienie adekwatności budżetu tej instytucji do zakresu realizowanych przez niego zadań.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie przepisów prawa prowadzi sprawy przede wszystkim w oparciu o skierowanie do niego indywidulane wnioski obywateli. Za szczególnie istotne uprawnienie o charakterze gwarancji demokratycznego państwa prawnego należy uznać możliwość wnoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji od prawomocnego orzeczenia.

Mając to na uwadze, a także uznając, że do wykonywania tych zadań niezbędne jest stałe monitorowanie aktualnego stanu prawnego pod kątem praktycznego funkcjonowania przepisów prawa w każdej dziedzinie życia społecznego i reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości, należy uznać, iż wymagają one daleko idącej specjalizacji pracowników biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedynie wysokie kompetencje zasobów kadrowych oraz dostępność środków na finansowanie jego działań gwarantuje rzetelność w wypełnianiu przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego misji.

Jak podkreślaliśmy w stanowisku nr 2/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. gwarancji demokratycznego państwa prawnego, skuteczność systemu gwarancji demokratycznego państwa prawnego jest uzależniona od realizacji każdego ze składających się na niego elementów. Osłabienie któregokolwiek z nich – nawet przy zachowaniu pozostałych – stanowi zagrożenie dla realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, a w konsekwencji także dla praw i wolności człowieka i obywatela.

 

 

Przewodniczący Porozumienia                                           Sekretarz Porozumienia

SSR Barbara Zawisza                                                        dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk