Prawnicy Razem

Deklaracja

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

zawarte dnia 24 września 2015 roku

My, niżej podpisani, przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń prawniczych zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych,

działając w poczuciu wspólnej moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności, by zapewnić utrzymanie demokratycznego państwa prawa oraz gwarancję praw i wolności człowieka i obywatela,

uznając, że sądownictwo i zawody prawnicze, aby wypełniać swoje funkcje ustrojowe i społeczne potrzebują reform opartych na spójnej wizji i oraz, że do jej realizacji niezbędna jest długofalowa strategia wykraczająca poza perspektywę kadencji władzy ustawodawczej i wykonawczej,

przyjmując, że do realizacji strategii niezbędny jest dialog społeczny całego środowiska prawniczego oraz współpraca z władzą wykonawczą i ustawodawczą oparta na wzajemnym uznaniu niezależności i poszanowaniu odrębności, a także zaangażowanie obywateli w debatę publiczną dotyczącą sądownictwa i zawodów prawniczych,

będąc świadomi, że zawody prawnicze tworzą system, dla którego funkcjonowania wszystkie są równie ważne, a wymierzanie sprawiedliwości, udzielanie ochrony prawnej oraz świadczenie pomocy prawnej są tak samo niezbędne dla zagwarantowania praw i wolności człowieka i obywatela,

uwzględniając dobre tradycje zrzeszania się prawników w organizacjach zawodowych i porozumieniach tych organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizując wolność zrzeszania się wyrażoną w art. 12 i 58 Konstytucji,

mając na celu stworzenie forum demokratycznej dyskusji opartej o niezależność wszystkich partnerów społecznych, ułatwiającego wymianę informacji i poglądów oraz pozwalającego uczynić głos środowiska prawniczego bardziej wyraźnym w debacie publicznej,

niniejszym zawieramy Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz deklarujemy dołożyć starań, aby funkcjonowało ono sprawnie, zgodnie z jego regulaminem.