Prawnicy Razem

O porozumieniu

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Podpisanie porozumienia jest realizacją wizji instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych. Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Z reguły nie prowadziła ona również do wniosków, które mogłyby być przedmiotem środowiskowego konsensu. Poprawie sytuacji ma służyć instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakresie.

Formą realizacji takiego mechanizmu jest zaproponowana przez sygnatariuszy Porozumienia, idea stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Jej celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Dzięki temu dialog będzie miał całościowy charakter i prezentował będzie pełny obraz poglądów zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.

Porozumienie zamierza realizować te cele w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych; zajmowanie stanowiska w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy mającej związek z celem jego powołania; organizowaniem konferencji, seminariów, konwersatoriów oraz innych spotkań merytorycznych.

Pierwszym Przewodniczącym Porozumienia zostało wybrane Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a Sekretarzem Porozumienia dr Paweł Skuczyński.

Drugim Przewodniczącym Porozumienia została wybrana Krajowa Rada Radców Prawnych.

Aktualnie Przewodniczącym Porozumienia jest Naczelna Rada Adwokacka, zaś Sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati.

O przygotowaniach do podpisania Porozumienia można przeczytać m.in. tutaj. Doprowadziły do nich w szczególności dyskusje prowadzone w ramach Okrągłego Stołu ds. Sądownictwa, o czym szerzej można przeczytać tutaj oraz tutaj. O idei dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych zob. tutaj.

Zobacz zdjęcia z oficjalnego spotkania założycielskiego: