Prawnicy Razem

OBRADY PLENARNE POROZUMIENIA–08.01.2018 R.

W dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obrady otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela, a posiedzeniu plenarnemu przewodniczył w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemysław Rosati, członek NRA. Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (reforma procedury cywilnej). Omówiono najistotniejsze zagadnienia przedmiotowego projektu. Sygnatariusze […]

Obrady plenarne Porozumienia–27.11.2017 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obradom przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela. Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Omówiono przebieg drugiej tury podsumowania konsultacji przedmiotowego projektu, która odbyła się w dniu 27.11.2017 r. W konsultacjach tych uczestniczył sekretarz porozumienia – adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pan Andrzej […]

Stanowisko dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Stanowisko nr 13/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że Sąd Najwyższy sprawuje wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest zapewnienie niezależności Sądu Najwyższego i niezawisłości sędziów w nim orzekających. Proponowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany, polegające na przemodelowaniu organizacji wewnętrznej Sądu Najwyższego, zmianie procedury powoływania sędziów Sądu […]

Stanowisko dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko nr 12/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że  Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest zapewnienie transparentnych procedur wyboru członków Rady i ich działań, a także stworzenie obywatelom mechanizmów kontrolnych tych procedur. Pozytywnie ocenić należy propozycje zawarte w prezydenckim projekcie, […]

Stanowisko w sprawie prac legislacyjnych nad prezydenckimi projektami reformującymi KRS i SN

Stanowisko nr 11/2017 Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w sprawie prac legislacyjnych nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy (druki sejmowe nr 2002 i nr 2003) przypomina, że podstawowym kierunkiem prac legislacyjnych powinna być dbałość o sprawny wymiar sprawiedliwości. Proponowane zmiany ustrojowe sądownictwa powinny odbywać się z poszanowaniem i ochroną ładu konstytucyjnego. Takie postępowanie będzie wyrazem troski […]

Obrady plenarne Porozumienia – 16.10.2017 r.

W dniu 16 października 2017 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obradom przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela. Sygnatariusze Porozumienia powołali nowego Sekretarza Porozumienia, którym wybrano adwokata Przemysława Rosati, Członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Do Forum Obywatelskiego przy Porozumieniu przystąpiła fundacja Instytut Etyki Prawniczej – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań w zakresie etyki prawniczej, a także wspieraniem wszelkich […]

Instytut Etyki Prawniczej nowym członkiem Forum Obywatelskiego

W dniu 16 października do Forum Obywatelskiego przy Porozumieniu przystąpiła fundacja Instytut Etyki Prawniczej – organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. inicjowaniem i prowadzeniem badań w zakresie etyki prawniczej, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. Pracami Instytutu kieruje dr Paweł Skuczyński, dotychczasowy Sekretarz Porozumienia, który w związku z tym złożył rezygnację z zajmowanej funkcji przyjętą przez sygnatariuszy. – Zmienia się forma mojego uczestnictwa w Porozumieniu, ale nie jego istota, za którą uważam działalność na rzecz rozwoju dialogu społecznego w obszarze […]

Naczelna Rada Adwokacka nowym Przewodniczącym Porozumienia

W dniu 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie połączone z podsumowaniem drugiego roku działalności Porozumienia oraz przekazania jego Przewodnictwa Naczelnej Radzie Adwokackiej. Podsumowanie drugiego roku działalności Porozumienia można przeczytać tutaj.

Nowy sygnatariusz Porozumienia

W dniu 18 września 2017 r. decyzją sygnatariuszy Porozumienie zostało powiększone o Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Więcej o Stowarzyszeniu można przeczytać tutaj.

Apel do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym

W dniu 27 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 10/2017 dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym. Doceniono w nim fakt, że Pan Prezydent uwzględnił głosy środowisk obywatelskich oraz prawniczych i zapowiedział skierowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Podtrzymano jednak niepokój związany ze zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz kierunkiem dalszych zapowiadanych zmian. Zaapelowano w związku z tym i wyrażono zarazem prośbę do Pana Prezydenta o zainicjowanie dialogu z całym środowiskiem prawniczym. Nawiązano przy tym do […]

Stanowisko dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta

W dniu 20 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Wyrażono w nim nadzieję, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji. Stwierdzono w nim m.in. także, że ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. […]

Stanowisko dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

W dniu 18 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 8/2017 dot. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Stwierdzono w nim m.in., że Porozumienie wyraża zdecydowany sprzeciw zarówno wobec rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i trybu procedowania ustawy o kardynalnym znaczeniu dla ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości. Podkreślono także, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostaje niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, stanowi kolejny krok w zniesieniu trójpodziału władzy i jest wyrazem zerwania z zasadą niezależności sądownictwa. Nadanie Ministrowi Sprawiedliwości kolejnych […]

Spotkanie Porozumienia z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

7 czerwca Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Panem Łukaszem Piebiakem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Panem Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas spotkania Wiceministrowi Piebiakowi Sekretarz Porozumienia – dr Paweł Skuczyński przekazał dwa stanowiska Porozumienia – nr 5/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) oraz nr 6/2017 dot. projektów ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach […]

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 4/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Pełny tekst stanowiska można znaleźć tutaj.

Spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Prezydentem RP

20 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie r.pr. Macieja Bobrowicza oraz dr Pawła Skuczyńskiego (przedstawicieli Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych) z Prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Będę oceniał spotkanie po jego rezultatach – powiedział r.pr. Maciej Bobrowicz – a dziś ich jeszcze nie mam. Reakcja na list to pozytywny sygnał ze strony Prezydenta. Nie padły żadne konkretne deklaracje ze strony Prezydenta, ale samo spotkanie i jego długość to pozytywny sygnał. Podczas rozmowy omawialiśmy szeroko pojęte aspekty wymiaru […]

Nowe stanowiska Porozumienia

W dniu 6 lutego 2017 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 2/2017 dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa. Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj. Natomiast w dniu 7 lutego 2017 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 3/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DL-VI-465-27/16). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.    

Działania sygnatariuszy oraz członków Forum Obywatelskiego Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w zakresie edukacji prawnej (2013-2016)

Porozumienie ma przyjemność zaprezentować zestawienie „Działania sygnatariuszy oraz członków Forum Obywatelskiego Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w zakresie edukacji prawnej (2013-2016)”. Ukazuje ono zasięg oraz różnorodność inicjatyw edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, które podejmowane były przez poszczególnych członków Porozumienia oraz działającego przy nim Forum Obywatelskiego. Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 6 grudnia 2016 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 25/2016 dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 24 października 2016 r. Porozumienie przyjęło stanowisko nr 24/2016 dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851). Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj.

Nowe stanowisko Porozumienia

W dniu 15 października Porozumienie przyjęło Stanowisko nr 23/2016 dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15). Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Spotkanie 5.10

W dniu 5 października odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Porozumienia. W jego toku dyskutowano m.in. o wspólnych działaniach sygnatariuszy w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa. Wysłuchano także informacji dot. organizacji Tygodnia Konstytucyjnego ze strony Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram – przedstawicielki organizatora, którym jest Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Krajowa Izba Radców Prawnych nowym Przewodniczącym Porozumienia

W dniu 26 września 2016 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się konferencja „Udział sędziego w debacie publicznej” zorganizowana przez SSP Iustitia, połączona z obchodami pierwszej rocznicy istnienia Porozumienia oraz przekazania jego Przewodnictwa Krajowej Izbie Radców Prawnych. Więcej o konferencji można przeczytać tutaj oraz tutaj. Podsumowanie pierwszego roku działalności Porozumienia można przeczytać tutaj.

Spotkanie 7.09

W dniu 7 września 2016 r. w siedzibie KRRP odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia. W trakcie spotkania omówiono najbardziej aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a nadto dyskutowano nad organizacją konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”, wynikami ankiety dotyczącej edukacji prawnej społeczeństwa, perspektywami współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie ADR i sprawami organizacyjnymi Porozumienia, w tym o możliwości współpracy z uniwersyteckimi wydziałami prawa.

Nowe stanowiska Porozumienia

W dniu 8 sierpnia 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowiska nr 20/2016 dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego ora stanowisko nr 21/2016 dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów. Pełna treść stanowisk dostępna jest tutaj oraz tutaj.

Stanowisko dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

W dniu 20 czerwca 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Dlatego też, mając na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie […]

Spotkanie Porozumienia z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 1 czerwca odbyło się spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z Panem Sędzią Łukaszem Piebiakiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedmiotem obrad był przekazany wcześniej na ręce Pana Ministra pakiet wspólnych stanowisk dotyczących propozycji reform sądownictwa. Większość propozycji spotkała się z aprobatą Pana Ministra i zostanie przekazana do dalszych prac. Dotyczy to postulatów Porozumienia w zakresie kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych […]

Nowe wspólne stanowiska sygnatariuszy Porozumienia

W ostatnich dniach sygnatariusze Porozumienia wypracowali kolejne stanowiska będące efektem bieżących prac. W dniu 25 maja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przyjęto stanowisko nr 16/2016 dot.  zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.   Natomiast w dniu 27 maja przyjęto stanowisko nr 17/2016 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16). Z treścią […]

Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbędzie się w Lublinie Ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie. Porozumienie objęło Konferencję patronatem. Celem organizatorów Konferencji jest stworzenie forum dla szerokiej debaty angażującej nie tylko pracowników naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, lecz także przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozwoli to na wieloaspektowe spojrzenie na istotną kwestię roli i statusu osób wykonujących szczególne zawody […]

Obchody i stanowisko dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

Dnia 23 maja 2016 r. obchodzony był Dzień Wymiaru Sprawiedliwości ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności). Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych objęło patronatem centralne obchody organizowane przez SSP Iustitia oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku. W związku z tym Porozumienie przyjęło stanowisko nr 15/2016 dot. uczczenia Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Podkreślono w nim m.in.,  że sygnatariusze Porozumienia, dostrzegają rolę sędziów i ich wpływ na społeczny odbiór […]

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych objęło patronatem obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości organizowane przez SSP Iustitia w dniu 23 maja 2016 r. Dzień ten został ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności). W związku z tym Porozumienie apeluje do wszystkich prawników i środowisk współpracujących z wymiarem sprawiedliwości o przypięcie tego dnia fioletowej wstążki, która symbolizować będzie ich jedność. Dzień 23 maja 1992 r. jest dniem tragicznej […]

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Porozumienia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO. Obrady obejmowały prezentację projektu „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” oraz dyskusję ekspercką „Problematyka sankcji administracyjnych”. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali chęć dalszego współdziałania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w obydwu obszarach. Pan Rzecznik zadeklarował także wzięcie udziału w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja m.in. poprzez wpięcie tego dnia […]

Spotkanie 20.04.2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP odbyło się posiedzenie Porozumienia, na którym przyjęto pierwszą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych. Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, 2) obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych i nieletnich, 3) potrzeby tworzenia i stosowania tabeli alimentacyjnej w sprawach alimentacyjnych, 4) roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, 5) potrzeby uregulowania instytucji […]

Spotkania 9.03 i 6.04

W dniach 9 marca i 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyły się kolejne robocze posiedzenia Porozumienia. Sygnatariusze podjęli prace nad propozycjami zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych, które zostaną przekazane władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dyskutowano m. in. o dostępie poszczególnych zawodów do systemu PESEL, rozszerzeniu uprawnień notariuszy, rozszerzeniu przymusu adwokacko-radcowskiego, efektywności doręczeń sądowych, regulacji biegłych sądowych, utworzeniu biur sędziów, obligatoryjności wydziałów rodzinnych w sądach oraz tworzeniu rodzinnych wydziałów odwoławczych, stworzeniu […]

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych z Panem Nilsem Muižnieksem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy. Gościa powitał r. pr. Dariusz Sałajewski, Prezes KRPP, który podziękował Komisarzowi za spotkanie, poinformował o dokonujących się w ostatnich miesiącach zmianach legislacyjnych oraz o pośpiesznym trybie ich wprowadzania. Dyskusję w toku spotkania zdominowały następujące tematy. Przede wszystkim przedstawiona została historia przygotowania i uchwalenia zmian w ustawie o Policji i innych ustawach od wyroku […]

Spotkanie 10.02.2016

10 lutego w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli  Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. W trakcie posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ustawowej regulacji, zwiększenia poziomu oraz stałej waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Porozumienie przyjęło również stanowisko dotyczące zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciele Porozumienia zdecydowali także o przygotowaniu w najbliższym czasie […]

Spotkanie 13.01.2016

13 stycznia br. odbyło się czwarte już posiedzenie – powołanego we wrześniu ubiegłego roku –  Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był tym razem prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska, w tym jedno wspólne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pierwsze ze stanowisk dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się w nim sześć podstawowych zasad, które w zgodnej opinii środowisk prawniczych powinny być zachowane […]

Witamy na stronie Porozumienia

W dniu 14 stycznia 2016 roku oficjalnie uruchomiliśmy stronę internetową Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”. Zapraszamy do przeglądania naszej strony.