Prawnicy Razem

OBRADY PLENARNE POROZUMIENIA–08.01.2018 R.

W dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Obrady otworzył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela, a posiedzeniu plenarnemu przewodniczył w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemysław Rosati, członek NRA.

Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (reforma procedury cywilnej). Omówiono najistotniejsze zagadnienia przedmiotowego projektu. Sygnatariusze zdecydowali o prezentowaniu w toku prac legislacyjnych wspólnego stanowiska w sprawach kluczowych dla poszczególnych zawodów prawniczych oraz w zakresie wpracowania rozwiązań procesowych usprawniających przebieg postępowań sądowych, jak też wychodzących naprzeciw interesom obywateli. Z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej na kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zaproszono Pana sędziego Łukasza Piebiaka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powstał wewnętrzny zespół do przygotowania stanowiska środowisk prawniczych w skład, którego weszli Pani Teresa Karczyńska – Szumilas, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Pan Przemysław Rosati, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Odbyła się także dyskusja nad stanem i kierunkiem prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Projektowane rozwiązania mają istotne znaczenie dla środowisk prawniczych, ponieważ w następstwie ich przyjęcia może dojść do naruszeń tajemnicy zawodowej. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pan Andrzej Marczak zreferował stan prac nad tym projektem, wskazując, że Ministerstwo Finansów po konsultacjach społecznych skłania się do nałożenia obowiązku raportowania schematów podatkowych bezpośrednio na podatników, bez udziału pełnomocników. Projektowane rozwiązania mają swym zakresem obejmować schematy podatkowe nie tylko transgraniczne, ale także wewnątrzkrajowe. Porozumienie będzie nadal monitorowało przebieg prac legislacyjnych na tym projektem.

Sygnatariusze Porozumienia wypracowali projekt zakresu tematycznego konferencji dotyczącej tajemnicy zawodowej. Konferencja planowana jest w maju 2018 r. Według założeń będzie obejmowała tajemnicę zawodową z perspektywy sądu, prokuratora oraz pełnomocników i obrońców. Konferencja będzie złożona z dwóch paneli. Panel pierwszy – praktyczny oraz panel drugi – blok teoretycznoprawny.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 13 lutego 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

PRZEWODNICZĄCY POROZUMIENIA

Adwokat Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

SEKRETARZ POROZUMIENIA

Adwokat Przemysław Rosati

Członek Naczelnej Rady Adwokackiej