Prawnicy Razem

Spotkanie Porozumienia z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

7 czerwca Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Panem Łukaszem Piebiakem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Panem Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas spotkania Wiceministrowi Piebiakowi Sekretarz Porozumienia – dr Paweł Skuczyński przekazał dwa stanowiska Porozumienia – nr 5/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) oraz nr 6/2017 dot. projektów ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

W pierwszym podkreślono m.in. że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje konieczna, jednakże musi ona być poprzedzona rzetelną i wolną od populizmu debatą społeczną zmierzającą do trafnej diagnozy istniejących problemów oraz znalezienia właściwych rozwiązań. Część proponowanych rozwiązań zasługuje na pozytywną ocenę, jednakże te rozwiązania, które prowadząc do poszerzenia nadzoru Ministra Sprawiedliwości stanowią zagrożenie dla niezawisłości sędziów, budzą zdecydowany sprzeciw.

W drugim zaznaczono, że rozwiązania przyjęte w projektach prowadzą do załamania egzekucji, uniemożliwiając sądowym organom egzekucyjnymi realizację jakichkolwiek ustawowych obowiązków. W zgłoszonych ponad 500 stronach krytycznych opinii wskazano na konieczność weryfikacji projektów na wielu płaszczyznach. Zastrzeżenia dotyczyły też zgodności zapisów z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i innymi ustawami.

W trakcie spotkania Wiceminister Piebiak przedstawił także plany resortu dotyczące reformy kodeksu postępowania cywilnego. Odniósł się także do tematów związanych m.in. z mediacją, informatyzacją sądów, edukacją prawną czy wprowadzeniem tzw. tabeli alimentacyjnej – mówi Paweł Skuczyński, Sekretarz Porozumienia.