Prawnicy Razem

Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbędzie się w Lublinie Ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie. Porozumienie objęło Konferencję patronatem.

Celem organizatorów Konferencji jest stworzenie forum dla szerokiej debaty angażującej nie tylko pracowników naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, lecz także przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozwoli to na wieloaspektowe spojrzenie na istotną kwestię roli i statusu osób wykonujących szczególne zawody zaufania publicznego oraz sformułowanie konkluzji, które mogą stać się cenną wskazówką w toku ewentualnych prac legislacyjnych podejmowanych z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości.

Problematyka będąca przedmiotem obrad została podzielona na trzy panele obejmujące: notariat i komorników, sądownictwo i prokuraturę oraz adwokaturę i radców prawnych. W związku z coraz wyraźniej rysującą się tendencją do reformy zasad wykonywania niektórych zawodów prawniczych, konieczna wydaje się pogłębiona dyskusja na temat potrzeby i kierunku ewentualnych zmian legislacyjnych.