Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2016 r.

 

Stanowisko nr 9/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych postuluje zwiększenie roli instytucji sporządzania przez komornika protokołu stanu faktycznego, uregulowanej w art 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji , poprzez jej unormowanie szczegółowe.

Instytucja ta  nie jest dotychczas należycie wykorzystywana w obrocie prawnym z powodu wątpliwości co do kręgu podmiotów mogących zlecić komornikowi jego przeprowadzenie, jak też trybu zaskarżenia oraz mocy dowodowej takiego dokumentu.

Unormowania wymaga:

  1. rozszerzenie katalogu osób mogących wnioskować o sporządzenie protokołu;
  2. rozszerzenie katalogu sytuacji w których czynność te można wykonać;
  3. precyzyjne określenie stosunku prawnego łączącego komornika z wnioskodawcą takiej czynności.

Dodatkowe regulacje, usuwające pojawiające się wątpliwości, co do możliwości sporządzania protokołu stanu faktycznego , pozwolą na wykorzystanie tej instytucji w szerszym zakresie . Istotne wydaje się  wyraźne umożliwienie korzystania z niej na wniosek strony w toku postępowań zarówno cywilnych, karnych, jak też w miarę potrzeby poza postępowaniami sądowymi.

Ma to szczególne znaczenie zarówno dla sądów i prokuratur, jak też dla stron i uczestników postępowań. Szerokie korzystanie z tej instytucji może doprowadzić do szybszego rozstrzygania toczących się postępowań i obniżenia ich kosztów. Wydaje się celowe korzystanie z protokołu stanu faktycznego w toku alternatywnych metod rozstrzygania sporów – zwłaszcza mediacji.

Komornicy, jako funkcjonariusze publiczni, prowadzący także czynności nieegzekucyjne jak doręczanie pism sądowych oraz innych dokumentów, nadzór nad dobrowolnymi licytacjami posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje i doświadczenie do rzetelnego, dającego rękojmię zgodności z prawdą, opisywania stanów faktycznych.

 

 

      Przewodniczący Porozumienia                                          Sekretarz Porozumienia

SSO dr hab. Krystian Markiewicz                                         Dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk