Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 5 kwietnia 2017 r.

  Stanowisko nr 4/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Przedstawiony projekt urzeczywistnia zasady samorządności sędziowskiej poprzez wprowadzenie nowego, w pełni demokratycznego modelu wyłaniania przedstawicieli sędziów do konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Projekt ustawy poprzez kompleksową regulację trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa zwiększa transparentność dokonywanych wyborów oraz zapewnia udział w nich przedstawicielom społeczeństwa (w tym samorządów zawodowych).

Proponowane w projekcie rozwiązania pozostają też zgodne ze standardami wyznaczanymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ze standardem europejskim, wedle którego wybór sędziów do rady sądownictwa winien być dokonywany przez sędziów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do stanowiska.

    Przewodniczący Porozumienia                                            Sekretarz Porozumienia

        R.pr. Maciej Bobrowicz                                                     Dr Paweł Skuczyński

Projekt w formacie pdf.

Uzasadnienie w formacie pdf.

« Wróć do listy stanowisk