Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 24 września 2015 r.

Stanowisko nr 4 / 2015

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego

 

Niniejszym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o zabezpieczenie, w Budżecie na 2016 rok, odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu sekretarskiego.

Potrzeba podjęcia niniejszego stanowiska wynika z faktu, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku 417 posłów na 428 uczestniczących w głosowaniu dotyczącym ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. 2014.poz.795) poparło utworzenie sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Jedynie wskutek proceduralnej omyłki Marszałka Sejmu RP omawiana ustawa miast stać się prawem obowiązującym z mocą od 1 stycznia 2016 roku, z wniosku Prezydenta RP z dnia 27 sierpnia 2015 roku, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie została zarejestrowana pod numerem Kp 4/15. Termin rozpoznania wniosku nie jest znany.

Środowisko kuratorskie reprezentowane przez Krajową Radę Kuratorów od ponad 13 lat nieprzerwanie zabiegało o skuteczne rozwiązanie problemu zapewnienia profesjonalnej, stabilnej i odpowiedniej liczbą etatów obsługi biurowej dla zespołów kuratorskich. Na dzień 16 czerwca 2015 roku na 540 zespołów kuratorskich jedynie 323 posiadały pełnoetatową obsługę biurową w osobach pracowników sądowych, przy czym tylko dla części tych zespołów utworzone zostały sekretariaty. Pozostałe zespoły miały symboliczną obsługę w bardzo zróżnicowanym wymiarze godzinowym albo takiej obsługi w ogóle nie posiadały.

Z każdym kolejnym rokiem funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej (patrząc od 1 stycznia 2002 roku, od daty wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych), kuratorom nieustannie wzrasta liczba i zakres czynności biurowych. Brak obsługi biurowej skutkuje odrywaniem kuratorów zawodowych od wykonywania merytorycznych zadań i obowiązków, do których są powołani, na rzecz biurowości, której nie powinni wykonywać. Reforma prawa karnego obowiązująca od 1 lipca 2015 roku pogłębiła i tak już bardzo trudną sytuację w zakresie codziennego funkcjonowania kuratorów sądowych, przydając im szereg nowych i zwiększając już zakres już istniejących czynności biurowych.

Zapewnienie możliwości wykonywania zadań przez kuratorów sądowych w nowej rzeczywistości prawnej i faktycznej bezwzględnie wymaga utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. Podjęte przez Krajową Radę Kuratorów wspieraną przez całe środowisko kuratorskie działania przyniosły efekt w postaci zaakceptowania i postanowienia przez posłów o konieczności utworzenia takich sekretariatów począwszy od 1 stycznia 2016 roku (druk sejmowy 3409 z 9/07/2015). Niestety opisana omyłka regulaminowa spowodowała wstrzymanie rozwiązania ważnego dla całej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości problemu obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego.

Aktualnie obowiązujący przepis art.42 ust. 2 cytowanej ustawy o kuratorach sądowych stanowi prawną podstawę do utworzenia sekretariatu w każdym zespole kuratorskim. Jednakże ze względu na swoje brzmienie:

Art. 42. 1. Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania.

  1. Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu.
  2. W przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa w ust. 2, jego pracami kieruje kierownik zespołu.

pozwala na dowolność w jego interpretacji, co skutkuje sytuacją braku profesjonalnej obsługi sekretarskiej w 217 zespołach kuratorskiej służby sądowej. Dla skutecznego rozwiązania tego problemu poza odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi, które z przyczyn proceduralnych zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, potrzeba zapewnienia odpowiedniej liczby etatów sekretarskich z wyłącznym ich przeznaczeniem do obsługi biurowej zespołów kuratorskich, co ważne w ramach sekretariatów zespołów kuratorskich. To z kolei oznacza konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na utworzenie takich etatów i omawianych sekretariatów w każdym zespole kuratorskim.

W ocenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych nierozwiązanie opisanego problemu już na starcie sprawia, że nie zostaną spełnione cele i założenia, które związane były i są z ostatnią reformą prawa karnego w Polsce. Nadto brak skutecznego rozwiązania problemu sekretariatów zespołów kuratorskich pozostaje w sprzeczności z Konstytucją RP, tak z punktu widzenia praw pracowniczych i obywatelskich kuratorów sądowych (którzy nadają sens trzeciej władzy w Polsce to jest władzy sądowniczej) , jak i praw obywateli Rzeczypospolitej, zwłaszcza tych, których dotyczą działania kuratorów sądowych.

Mając powyższe na uwadze Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczychjeszcze raz stanowczo apeluje o zabezpieczenie w Budżecie na 2016 rok odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego, składającego się z co najmniej jednego pełnego wydzielonego etatu sekretarskiego.

 

Przewodniczący Porozumienia                                             Sekretarz Porozumienia

SSO Maciej Strączyński                                                         Dr Paweł Skuczyński

 

Pobierz wersję do druku

« Wróć do listy stanowisk