Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 10 lutego 2016 r.

 

Stanowisko nr 3/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń sygnalizuje konieczność systemowego uregulowania wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, do których zaliczają się również asystenci sędziów i asystenci prokuratorów.

 

Porozumienie apeluje o nowelizację rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości określających wynagrodzenia zasadnicze asystentów sędziów i prokuratorów w taki sposób, by zmierzały one do podwyższenia minimalnego wynagrodzenie zasadniczego co najmniej do kwoty 3.404 złotych.

 

Ponadto, Porozumienie apeluje o podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających ustalanie w sposób ustawowy wynagrodzeń asystentów sędziów i prokuratorów zapewniający ich stałą waloryzację, podjęcie działań zmierzających do systematycznego, corocznego zwiększania liczby etatów asystentów sędziów i  prokuratorów oraz określenie stałej liczby sędziów i prokuratorów, z jakimi równocześnie współpracuje jeden asystent.

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz.U. z 2012r. poz. 412) wysokość wynagrodzenia asystentów sędziów określona została od 2.675 złotych do 3.824 złotych. Analogiczne stawki przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2012 poz. 333). Kwoty te od wielu lat nie były waloryzowane, co zdaniem Porozumienia winno nastąpić, uzyskując wcześniej unormowanie systemowe.

 

Zdaniem Porozumienia celowym jest także rozważenie wprowadzenia zasady zapewnienia jednego asystenta dla każdego stanowiska orzeczniczego czego konsekwencją jest zapewnienie zwiększenia ilości etatów asystentów. Zapewni to lepsze funkcjonowanie zespołów, a poza tym, pozwoli na poprawę efektywności pracy sędziego i prokuratora. Aktualnie braki etatowe powodują, iż często jeden asystent współpracuje z kilkoma sędziami i prokuratorami, a czasem nawet ze wszystkimi sędziami i prokuratorami danego wydziału w którym jest zatrudniony. To powoduje, iż sędziowie i prokuratorzy pozbawieni są właściwej pomocy ze strony asystentów, którzy nie są w stanie rzetelnie realizować wszystkich zleconych zadań. Nadto zauważyć należy, że aktualnie w jednostkach prokuratury stanowiska asystenckie tworzone są na poziomie jednostek apelacyjnych i okręgowych zaś asystenci w jednostkach rejonowych w praktyce nie są zatrudniani. Podobna sytuacja ma miejsce w sądach. Z uwagi na powyższe celowe wydaje się wzmocnienie organów pierwszoinstancyjnych poprzez utworzenie nowych stanowisk asystenckich. Systematyczne coroczne zwiększanie liczby etatów asystentów doprowadzi do efektywnego wsparcia sędziów  i prokuratorów.

 

W związku z powyższym apelujemy o podjęcie działań zmierzających do ustawowego określenia zasad kształtowania wynagrodzeń asystentów zmierzających do ich podwyższenia.

 

 

Przewodniczący Porozumienia                                              Sekretarz Porozumienia

SSR Barbara Zawisza                                                               Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk