Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 21 grudnia 2016 r.

 

Stanowisko nr 27/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża negatywne stanowisko wobec „Informacji na temat planowanych zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie” ogłoszonych 14 grudnia 2016 r. oraz wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją konfliktu, która nastąpiła w kolejnych dniach. Apelujemy o wycofanie się z planowanych zmian i rozwiązywanie wszelkich sporów w drodze dialogu.

Zgodnie z art. 14 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Wolność ta jest jedną z gwarancji demokratycznego państwa prawnego, umożliwia kształtowanie poglądów obywateli na sprawy publiczne, ich uczestnictwo w życiu politycznym, a także kontrolowanie przez społeczeństwo władzy publicznej. Jednocześnie art. 54 Konstytucji zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Porozumienie podkreśla także, iż w każdej demokracji wolność słowa związana jest z prawem dostępu do informacji. Szczegóły w tym zakresie reguluje art. 61 Konstytucji RP, według którego obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono również dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają ich regulaminy.

Wolność słowa wyraża się więc w wolności mediów i wolności dostępu społeczeństwa do informacji za pośrednictwem mediów. Ingerencja w tę sferę wymaga wyraźnej podstawy normatywnej w formie przepisów regulaminu Sejmu i może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podlega także kontroli konstytucyjności, w tym co do jej proporcjonalności.

Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają daleko idącej ostrożności uwzględniającej opisane wyżej prawa obywatela.

 

Przewodniczący Porozumienia                                            Sekretarz Porozumienia

       R.pr. Maciej Bobrowicz                                                     Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk