Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 15 października 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 23/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (DL-VI-1002-2/15)

 

W związku z otrzymaniem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331) w celu zgłoszenie ewentualnych uwag Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przedstawia poniżej stanowisko w tym zakresie.

Porozumienie wskazuje, iż opiniowany projekt nie uwzględnia treści art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który brzmi następująco: „Warunek określony w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski”. Dlatego Porozumienie proponuje aby § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia otrzymał brzmienie: „3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sądowej, aplikacji prokuratorskiej albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego”.

W pozostałym zakresie Porozumienie nie zgłasza uwag co do propozycji zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynikających w istocie z potrzeby zapewnienia spójności i przejrzystości w zakresie dokumentów wymaganych od kandydatów na stanowisko referendarza sądowego oraz z potrzeby dostosowania wymagań tematycznych do rozszerzenia kompetencji referendarzy do dokonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu karnym skarbowym i postępowaniu karnym wykonawczym.

W opinii Porozumienia konieczne jest natomiast przeprowadzenie dalszej zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 331) przez rozszerzenie składu komisji egzaminacyjnej o referendarzy sądowych, co wiąże się z potrzebą zmiany § 6 ust. 1, 3 i 4 tegoż rozporządzenia.

Rozszerzenie składu komisji egzaminacyjnej o referendarzy sądowych uzasadnione jest specyfiką czynności podejmowanych przez tę grupę zawodową. Wiedzę jaką sprawdza się podczas egzaminu to tematyka, którą w praktyce sądowej zajmują się obecnie przede wszystkim referendarze sądowi. Pewne obszary orzecznicze jak np. w zakresie postępowania wieczystoksięgowego stały się już obecnie domeną orzeczniczą referendarzy sądowych. Praca referendarza sądowego opiera się na pewnych specyficznych zasadach i dogmatach, które różnią się w pewnym stopniu od pracy orzeczniczej sędziów. Uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnych referendarzy sądowych przyczyniłoby się zatem do bardziej wnikliwej i wszechstronnej oceny kandydatów. W tym kontekście należy także wskazać, iż obecnie zgłaszane są przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (na podstawie ustaleń z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości) propozycje co do zmian w zakresie statusu i funkcjonowania instytucji referendarza sądowego w polskim systemie prawnym, a kwestie związane z egzaminem na referendarza sądowego niewątpliwie wiążą się z potrzebą kompleksowego uregulowania zagadnień tej grupy zawodowej.

 

   Przewodniczący Porozumienia                                             Sekretarz Porozumienia

      R.pr. Dariusz Sałajewski                                                      Dr Paweł Skuczyński

 

« Wróć do listy stanowisk