Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 20 czerwca 2016 r.

Stanowisko nr 18/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę wspólnej pracy na rzecz kształtowania i pogłębiania wiedzy prawnej społeczeństwa, wskazuje na konieczność wsparcia dla ich działań w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa.

Wszelkie działania na tej płaszczyźnie, w tym szczególnie edukacja prawna młodzieży, pozostają istotnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych właściwie rozumiejąc i realizując swoje zadania w tym zakresie podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Realizowane dotychczas odrębnie – przez przedstawicieli zawodów prawniczych – zajęcia edukacyjne przyniosły wymierne efekty; tysiące młodych obywateli zaopatrzonych  zostało w kompendium wiedzy prawnej.

Najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Wspólne przedsięwzięcie edukacyjne może przynieść niezwykle cenne w wymiarze społecznym skutki, zarówno z uwagi na możliwość objęcia nim zdecydowanie większej części młodzieży, co będzie możliwe przy deklarowanym zaangażowaniu sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, ale i wielopłaszczyznowość projektu edukacyjnego.

Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów. Mając również na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie z którymi organy administracji publicznej powinny realizować zadania z zakresu edukacji prawnej, deklarujemy wolę aktywnego zaangażowania się w działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca się zatem z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej, a także Ministra Finansów o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. środków finansowych, które byłyby dostępne dla wszystkich podmiotów mających wolę prowadzenia inicjatyw związanych z edukacją prawną zarówno młodzieży, jak i innych grup społecznych.

 

   Przewodniczący Porozumienia                                           Sekretarz Porozumienia

SSO dr hab. Krystian Markiewicz                                        Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk