Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 27 maja 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 17/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16)

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z satysfakcją przyjmuje część zmian zawartych w projekcie z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Propozycja ograniczenia kadencji członka Krajowej Rady Sadownictwa do jednej jest rozwiązaniem słusznym, bowiem odsunięcie sędziego od obowiązków orzeczniczych winno być krótkie i przewidywalne w czasie. Ograniczenie to powinno jednak dotyczyć nie tylko sędziów sądów powszechnych, ale wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa. Takie rozwiązanie zapewnia większą niezależność członków Krajowej Rady Sądownictwa, usuwając potrzebę zabiegania o reelekcję i korzystnie wpływałoby na efektywne jej funkcjonowanie.

Akceptując co do zasady propozycję utworzenia okręgów wyborczych Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych krytycznie odnosi się do tworzenia tychże w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości, albowiem właściwe byłoby utworzenie ich w drodze ustawy, z uwzględnieniem potrzeby powiązania terenu okręgu wyborczego z obszarem apelacji.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych krytycznie odnosi się do rozwiązania zaproponowanego w art. 37 ust. 1 projektu, uznając je za niezgodne z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powierzenie Prezydentowi uprawnienia do wyboru sędziego spośród przedstawionych kandydatów na sędziów nie znajduje oparcia w przepisach Konstytucji i narusza zasadę równowagi władz.

Negatywnie, z uwagi na sprzeczność z  art. 187 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy ocenić propozycję wygaszenia mandatów obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trwałość kadencji Rady zagwarantowana została konstytucyjnie i wszelkie próby skrócenia kadencji w drodze ustaw zwykłych oceniamy jako naruszające ustawę zasadniczą. Brak jest jakichkolwiek nadzwyczajnych, konstytucyjnie uzasadnionych powodów proponowanej regulacji.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych uznaje za celowe i uwzględniające interes środowiska zmiany mające doprowadzić do ustalenia reprezentatywnego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie postuluje, by w procesie zmian ustawowych zachowane zostały standardy rzetelnej legislacji, opartej na uregulowaniach wynikających z Konstytucji i niesprzecznej z jej postanowieniami.

 

  Przewodniczący Porozumienia                                         Sekretarz Porozumienia

SSO dr hab. Krystian Markiewicz                                      Dr Paweł Skuczyński

« Wróć do listy stanowisk