Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 11 maja 2016 r.

Stanowisko nr 13/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy

 

Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych popierając dążenia Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej do zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu prawnego opowiada się za udostępnieniem danych z rejestru PESEL dla notariuszy.

Popieramy dążenie notariuszy do zmiany Ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 388, z późn. zm.) przez dodanie w art. 46. notariuszy (w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań) – jako podmiotów, którym udostępniane są dane z rejestru PESEL.

Notariusze ustalają tożsamość stron czynności notarialnych. Możliwość sprawdzenia danych w bazie PESEL istotna jest w przypadku dokonywania czynności notarialnych na podstawie pełnomocnictwa, gdzie nie ma bezpośredniej możliwości kontaktu z mocodawcą – celem upewnienia się przez notariusza, czy mocodawca żyje.

Ponadto w dokumentowanych przez notariuszy aktach poświadczenia dziedziczenia (stwierdzające nabycie spadku, równoważne z prawomocnymi postanowieniami w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku), spadkodawca identyfikowany jest m. in. po numerze PESEL i numer ten musi zostać zamieszczony przez notariusza w procesie rejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Należy stwierdzić, że system służący do rejestrowania aktów poświadczenia dziedziczenia nie ma żadnego połączenia z bazą PESEL.

Numer PESEL jest istotnym elementem wniosków wieczystoksięgowych oraz raportów składanych przez notariuszy do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. Zapewnienie dostępu do bazy danych PESEL winno być zamieszczone w przepisie art. 92 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Podkreślić należy iż notariusze jako strażnicy bezpieczeństwa obrotu prawnego zapewniają prawidłowość i bezpieczeństwo dokonywanych czynności.

 

    Przewodniczący Porozumienia                                        Sekretarz Porozumienia

   SSO dr hab. Krystian Markiewicz                                        Dr Paweł Skuczyński

 

 

« Wróć do listy stanowisk