Prawnicy Razem

« Wróć do listy stanowisk

Warszawa, dn. 24 września 2015 r.

Stanowisko nr 1/2015

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 

Niniejszym Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje o rzetelne i jawne dla opinii publicznej przeprowadzenie przez Sejm wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz wybór kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą, gwarantujących bezstronność sprawowanej funkcji.

Potrzeba podjęcia niniejszego stanowiska wynika z faktu wejścia w życie w dniu 30 sierpnia 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1064, dalej „ustawa”). Zgodnie z jej art. 19 ust. 2 wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału. Jednocześnie na mocy art. 137 ustawy w przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Dotyczy to pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencje upływają 6 listopada, 2 grudnia oraz 8 grudnia 2015 r. Oznacza to, że termin składania wniosków w sprawie zgłaszania kandydatów w tym zakresie mija 30 września. W konsekwencji pięciu sędziów Trybunału – a więc aż jedna trzecia jego składu – będzie mogła zostać wybrana przez Sejm jeszcze bieżącej kadencji. Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne może rodzić to pokusę pośpiesznego przeprowadzenia procedury zgłaszania i oceny kandydatów oraz zastosowania kryteriów politycznych w wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tym należy podkreślić, że od wielu lat organizacje obywatelskie i prawnicze apelują o takie postępowanie w sprawie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które umożliwiłoby opinii publicznej zapoznanie się z nimi oraz szerszą nad nimi dyskusję. Koniecznym tego warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego czasu między zgłaszaniem kandydatów a wyborem sędziów przez Sejm.

Jednocześnie kluczowe w tym zakresie jest brzmienie art. 18 ustawy, zgodnie z którym obok wielu innych wymagań sędzią Trybunału może być wybrana osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą. Oznacza to, że jedynie osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą może właściwie sprawować funkcję sędziego jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalne jest zatem branie pod uwagę jakichkolwiek innych kryteriów w tym zakresie.

Mimo iż w toku prac nie przyjęto rozwiązania polegającego na umożliwieniu środowiskom prawniczym zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a uprawnienie takie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy przysługuje wyłącznie Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów, wyrażamy nadzieję, że w doborze kandydatów oraz ocenie, czy kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyróżniają się wiedzą prawniczą, to właśnie głos i opinie środowiska prawniczego będą decydujące.

 

Przewodniczący Porozumienia                                             Sekretarz Porozumienia

   SSO Maciej Strączyński                                                       Dr Paweł Skuczyński

Pobierz wersję do druku

« Wróć do listy stanowisk